www.dorn-methode-therapie.de

weiterführende Informationen zur DORN-Methode

Formulář k dokumentaci Dornovy terapie

dornmethode-9

V rámci Dornovy metody se klade občas otázka ohledně zajištění kvality.

Část této otázky se týká dokumentace ošetření a tím i reprodukovatelnosti Dornovy terapie.
Abychom se v tomto případě dostali dál, musí být nejdříve nalezena stejná komunikace. Která struktura a na které úrovni se palpačně vyšetřuje a z toho vyplývající otázka: kde se následně ošetřuje?
Stejná řeč a volba slov může být nalezena pomocí podobného či společného formuláře či dokumentu. Tento by měl splňovat různá kritéria jako např.: jednoduchost při manipulaci a z toho vyplývající rychlé použití, efektivní uspořádání, kompaktní struktura pro specifické nároky terapie, možnost integrace do dosavadních diagnostických karet a kartoték pacientů, využitelnost při různých aspektech činností dle Dorna.

Zásadně existuje dokumentační povinnost pro všechny odborné zdravotní branže v souvislosti s povinnou péčí!

Každý terapeut je povinnen dokumentovat jak dotazování, vyšetření tak i následné ošetření pacienta. I jako důkaz či dokumentaci, pokud dojde k dodatečnému pozorování či inspekci. Tato povinnost je naprosto splněna dokumentačním formulářem. Povinnost dokumentace by měla být brána pozitivně. Tak má každý terapeut i dodatečně možnost pohlédnout na svoji práci s odstupem a jinýma očima či pátravým duchem a rozeznat u pacienta možné aktuální souvislosti. A tím pádem ho i s ohledem na tyto nové poznatky příslušným způsobem ošetřit.

Zaznamenané samocviky pro pacienta může terapeut při následujících ošetřeních krátce zkontrolovat a udělat si tímto způsobem obrázek o jeho spolupráci a má možnost provést eventuálně nutné korektury. Jako velikost dokumentačního formuláře se doporučuje DIN A5. V této velikosti je většina kartoték a formulář se do karty pacienta dá dobře vložit.

Zde si můžete stáhnout formulář pro dokumentaci terapie: klick

Inspirace a tipy k použití dokumentačního formuláře: Dokumentovat se má pouze ošetřované a zaznamenat (zakřížkovat) na ošetřované straně. Při ošetřování příčných výběžků páteře (QF-PV) a žeber se toto zaznamená písemně na odpovídající straně a v odpovídající výšce obratle. Ošetření periferních kloubů se sepisuje volně a zaznamenává se, zda bylo úspěšné z hlediska potíži či nikoliv. V případě úspěchu se zadají pro tyto klouby pacientovi samocviky.

Funkční prodloužení nohou se zapisuje v jejich celkových sečtených údajích vpravo a vlevo. Jednotlivá ošetření, která se prováděla několikrát po sobě se ale nesčítají (početní chyba). Úspěšné cviky se dávají pacientovi vždy pro obě strany a stejně tak se i dokumentují. Normální hodnoty jsou pod 1,5 cm, málokdy maximálně až po 3 cm! Zcela ojediněle se objevují i hodnoty vyšší. V tom případě se jedná o anatomické diference. Při cca polovině pacientů se objevi jen na jedné straně odpovídající hodnota. U druhé nohy se dokumentuje hodnota 0,0. Veškeré samocviky, které pacient dostává během ošetření, se zaznamenávají ručně ve spodní části formuláře (na spodním okraji).